CTNSDG report

(1)Dai, Lianpan*; Gao, George F.* (2021) Viral targets for vaccines against COVID-19. NATURE REVIEWS IMMUNOLOGY 21(2) 73-82 <IF=62.711> <Date=2021-08-10>

(2)Liu, Kefang; Pan, Xiaoqian; Li, Linjie; Yu, Feng; Zheng, Anqi; Du, Pei; Han, Pengcheng; Meng, Yumin; Zhang, Yanfang; Wu, Lili; Chen, Qian; Song, Chunli; Jia, Yunfei; Niu, Sheng; Lu, Dan; Qiao, Chengpeng; Chen, Zhihai; Ma, Dongli; Ma, Xiaopeng; Tan, Shuguang; Zhao, Xin; Qi, Jianxun*; Gao, George F.*; Wang, Qihui* (2021) Binding and molecular basis of the bat coronavirus RaTG13 virus to ACE2 in humans and other species. CELL 184(13) 3438 <IF=46.898> <Date=2021-08-10> 

(3)Dai, Lianpan; Xu, Kun; Li, Jinhe; Huang, Qingrui; Song, Jian; Han, Yuxuan; Zheng, Tianyi; Gao, Ping; Lu, Xuancheng; Yang, Huabing; Liu, Kefang; Xia, Qianfeng; Wang, Qihui; Chai, Yan; Qi, Jianxun*; Yan, Jinghua*; Gao, George F.* (2021) Protective Zika vaccines engineered to eliminate enhancement of dengue infection via immunodominance switch. NATURE IMMUNOLOGY 22(8) 958 <IF=27.279> <Date=2021-08-10>

(4)Xu, Xin; Peng, Ruchao; Peng, Qi; Wang, Min; Xu, Ying; Liu, Sheng; Tian, Xiaolin; Deng, Haiteng; Tong, Yimin; Hu, Xiaoyou; Zhong, Jin; Wang, Peiyi; Qi, Jianxun; Gao, George F.; Shi, Yi* (2021) Cryo-EM structures of Lassa and Machupo virus polymerases complexed with cognate regulatory Z proteins identify targets for antivirals. NATURE MICROBIOLOGY 6(7) 921

Resources :

SARS-CoV-2 variations evaluation and prewarning system (VarEPS)

Access:https://nmdc.cn/ncovn/

  • keywords:

CONTACT US

  • 086-10-82995124

  • 86-10-82995123

  • secretariat@ctnsdg.ac.cn

  • No. 40 Huayanli, Beichen West Road, Chaoyang District, P. O. Box 9804, Beijing 100028, P. R. China